Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výroční zpráva 13. 1. 2009

13. 1. 2009

Zpráva o činnosti

 Vlastivědné a genealogické společnosti, občanského sdružení při Jupiter clubu ve Velkém Meziříčí, přednesená na výroční schůzi v úterý 13. ledna 2009 ve 14.30 hod v koncertním salonku JC.

 

 

 

 

     Milí přátelé, vážení hosté,

 

     Vlastivědná a genealogická společnost při Jupiter clubu má 39 členů, 35 řádných a 4 členy čestné. Společnost úspěšně pracuje od roku 1992. Myslím, že připomínat náplň naší činnosti je nošením dříví do lesa, ale jak víte, naše společnost každý týden s výjimkou měsíce července pořádá přednášku, besedu nebo výlet, účastní se kulturního života ve městě a někteří naši členové jsou již zkušení publicisté.

     Za kalendářní rok 2008 jsme uspořádali celkem 45 akcí s průměrnou účastí 31 osob. Nejčastěji se konaly přednášky, případně besedy, několikrát bylo náplní členské schůze sledování zajímavého videozáznamu s výkladem, uskutečnily se bohatě navštívené výlety. Uvedených akcí se v roce 2008 zúčastnilo celkem 1 414 osob, což je nejvyšší počet v historii společnosti. Ze zmíněného počtu  účastníků bylo 988 členů společnosti a 426 zájemců z řad veřejnosti. To je neklamný důkaz, že je o naši činnost stále větší zájem. Pro zajímavost uvádím, že ve velmi úspěšném  r. 2007 se našich akcí zúčastnilo celkem1169 osob, z toho 228 nečlenů.  Myslím, že můžeme s uspokojením konstatovat nárůst zájmu veřejnosti o naše akce o neuvěřitelných 87 procent!!!!

     Rok 2008 byl pro Velké Meziříčí naprosto výjimečný – oslavovali jsme 600. výročí udělení plných městských práv. Náš dlouholetý člen Dr. Martin Štindl připravil cyklus přednášek k tomuto významnému výročí a přišel s myšlenkou představit knihu Velké Meziříčí v zrcadle dějin a její autory naší veřejnosti. Akce proběhla ve spolupráci Jupiter clubu, VGS a Městské knihovny ve zdejším kině a zúčastnilo se jí na stovku zájemců. Naše členka PhDr. Marie Ripperová připravila k výročí města rozsáhlou a zajímavou expozici v Muzeu na zámku, kterou nás také osobně provedla. Součástí oslav byla i veřejná projekce filmu Mlýny a mlynáři na Velkomeziříčsku, na níž se autorsky podílel pan Vladimír Makovský. 

     Nejnavštěvovanější přednášky v roce 2008 byly Putování po Peru a Bolívii v podání Kláry Dvořákové (90 posluchačů), Italské Dolomity s Mgr. Tomášem Fialou (44 posluchačů), Historie a současnost architektury ve Velké Meziříčí s ing. Antonínem Dvořákem (42 posluchačů), Zajímavosti z dějin Velkého Meziříčí, které přednesla PhDr. Marie Ripperová (42 posluchačů), Hory severního Pákistánu v podání pana Kotíka (rovněž 42 posluchačů). Oblibu starých fotografií a filmů z Velkého Meziříčí  ze soukromého archivu ing. Antonína Dvořáka znovu prokázalo 41 posluchačů a i v předvánočním termínu si přišlo poslechnout poutavý cestopis prof. Josefa Fialy z Indie 40 účastníků. Oblíbené jsou též zážitky a obrazové záznamy velkomeziříčských poutníků – pana děkana Jana Peňáze, s kterým jsme se po 18 letech působení v našem městě i zde na půdě naší společnosti srdečně rozloučili, nebot´ jak víte od září vykonává svůj úřad ve Křtinách. Zmíním ještě poutníky do Santiago de Compostella Jiřího Michlíčka a Pavla Peška. Zásluhou pana Křečka a pana Makovského jsme navázali spolupráci s nadšeným zdejším fotografem a filmařem panem Liborem Smejkalem.    

     Z uskutečněných výletů dobře hodnotím už tradičně závěrečnou akci 1. pololetí – výlet do Vanče k panu Dobrovolnému, kam jsme pozvali i zdravotně a věkově handicapované členy a čestné členy naší společnosti, kteří tuto naši aktivitu velmi ocenili. Na návštěvě u spřátelené společnosti v Náměšti nad Oslavou se nám dostalo milého přijetí. Členové společnosti se též vydali na pěší výlet po obnovené naučné stezce Balinským údolím a na zajímavý výlet do Ždáru a na Zelenou Horu.

     Významnou část naší činnosti tvoří publikace. Naším nejpilnějším členem je už po léta pan

Vladimír Makovský.  V roce 2008 vydal dotisk úspěšného cyklu Mlýny a mlynáři na Velkomeziříčsku. Náklad se dobře prodává na několika místech i mimo naše město, což dokazuje, že veřejnost si tyto publikace velmi oblíbila. Významným autorským počinem pana ing. Karla Hromka je publikace s názvem Sviny, vlastivědná kronika obce a scénář oslav zaniklé vsi  Urbanice.  Všem našim publikujícím členům patří uznání a obdiv za jejich pracovitost, vytrvalost, pečlivost, systematičnost a schopnost dotahovat věci do konce, za neúnavnost, s jakou hledali a nacházeli v pramenech a u pamětníků a v neposlední řadě za úžasnou skromnost.

     Naše společnost a potažmo naše město prožilo v roce 2008 také druhý ročník Festivalu filozofie. Zajímavého programu se zúčastnily desítky a stovky posluchačů, kterým skutečně bylo co nabídnout. Pozvání přijali významní čeští filosofové. Mě osobně udělalo obrovskou radost, že jsme se setkali ponejvíce s pozitivní zpětnou vazbou nejen od posluchačů, k nimž patřila řada věrných členů naší společnosti, ale od samotných aktivních účastníků festivalu.  Přejeme si, aby se festival stal v našem městě tradicí, byt třeba ne každoroční.

     Co se týká výborových schůzí, v roce 2008 jsme pokračovali v jejich pořádání v pravidelném termínu, tedy vždy 1. úterý v měsíci, v případě nutnosti i častěji. V tomto trendu hodláme pokračovat i v letošním roce.

     Naše společnost se od začátku roku 2004 prezentuje i na celosvětové síti Internet. Zájemci o informace se tady dozvědí historii společnosti a její obsahovou náplň včetně aktuálního plánu přednášek na dané pololetí. Tyto informace jsou k dispozici nejen na internetových stránkách Jupiter clubu (www.jupiterclub.cz ), na stránkách města. (www.mestovm.cz), ale naše členka paní Michalová na sklonku roku vytvořila naše vlastní stránky, které zájemci najdou na www. vgsvm.estranky.cz. V letošním roce bych stávající internetové informace ráda obohatila fotografiemi z některých našich akcí.                                                                                                                                        

     Pokud jde o vnitřní život naší společnosti, v roce 2008 oslavilo několik našich členů životních jubileum. Nejzajímavější částí těchto setkání byly vzpomínky jubilantů, které byly velmi zajímavé a pro mnohé z nás odhalily méně známou stránku osobnosti našich kolegů. Pan Jaša sestavil z jejich vzpomínek jako už tradičně malý sborník. Děkujeme. Už teď bych chtěla poznamenat, že i v roce 2009 oslaví několik našich členů kulatiny a věřím, že jejich vzpomínky a životní postřehy budou stejně zajímavé a poutavé jako ty v loňském roce. Samozřejmě, že jsme prožívali i různé osobní těžkosti. V září nás navždy opustila členka paní Zdenka Holánová.

     Co se týká mě osobně, prožila jsem náročný, ale krásný rok naplněný především usilovnou prací v mojí profesi, účastí na zajímavých, ale časově náročných školeních a seminářích, prací pro Okresní sdružení Lékárnické komory, což myslím dostatečně vysvětluje, že na akcích Vlastivědné a genealogické společnosti jste mě neviděli pravidelně. A tak bych ráda vyjádřila dík za pochopení a pomoc vám všem.  

    Dovolte mi, abych panu starostovi a ostatním hostům poděkovala za čas, který nám dnes věnovali, vedení Jupiter clubu děkuji za bezplatné poskytování prostor pro naše akce a všestrannou celoroční podporu, zaměstnancům Jupiter clubu děkuji za ochotu a pomoc, zejména panu řediteli Mgr. Dufkovi za vstřícnost při vydávání publikací, panu Jiřímu Kubišovi děkuji za výborné technické zajištění našich akcí. Městskému úřadu děkuji za přízeň a finanční a morální podporu.

     Závěrem mi dovolte vyslovit zvláštní poděkování našemu zakládajícímu členovi panu Vladimíru Makovskému  za neúnavnou badatelskou a publikační práci a šíření dobrého jména naší společnosti, paní jednatelce Olze Fikarové za svědomitou a trpělivou práci pro společnost, panu Josefu Jašovi děkuji za záznamy přednášek a pečlivé vedení alba fotografií a kroniky společnosti, panu Michalovi za fotografické služby a vedení knihovny, paní Servítové za práci pokladníka, p. Servítovi za přípravu nápojů a p. Křečkovi za jeho obětavé služby. Srdečný dík patří všem přednášejícím, jak externím, tak z našich řad, dále panu místopředsedovi Mgr. Hnízdilovi za to, jak mě dobře zastupuje v mojí časté nepřítomnosti a za zajišťování hojného počtu kvalitních přednášejících, všem členům výboru za práci pro společnost, organizátorům výletů a řidičům za ochotu, členům starajícím se o občerstvení za jejich výborný servis a všem členům společnosti za péči o vytváření a udržování přátelského ducha pospolitosti.

          Naplňuje mě radostí, že se naše činnost setkává s tak dobrým ohlasem, že společnost dobře pracuje, je životaschopná a neustále se nám rozvíjí a obohacuje. O nové členy a hosty, nové přednášející, nápady a inspirace. Z tohoto místa bych vám ráda sdělila, že uvítáme i vaše náměty na zlepšení činnosti a nová přednášková témata.  Dovolte mi, abych vám do nového roku 2009, který zřejmě bude plný událostí, napětí a zvratů, popřála dobré zdraví, životní nadhled, radost z toho, co děláte a pocit vnitřní harmonie. Děkuji vám za pozornost.                                                                         PharmDr. Helena Švecová

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář