Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výroční členská schůze - 15. 1. 2008

10. 12. 2008

 

Výroční členská schůze  -   15. 1. 2008

Zpráva o činnosti VGS, občanského sdružení při Jupiter clubu ve Velkém Meziříčí, přednesená na výroční schůzi  dne 15. ledna 2008 ve 14.30 hodin v koncertním salonku JC.

Milí přátelé, vážení hosté,

Vlastivědná a genealogická společnost při Jupiter clubu má 46 členů. Myslím, že připomínat náplň naší činnosti je nošením sov do Atén, ale jak víte, naše společnost každý týden s vyjímkou měsíce července pořádá  přednášku, besedu nebo výlet, účastní se kulturního života ve městě a někteří naši členové jsou již zkušení publicisté.

Za kalendářní rok 2007 jsme uspořádali celkem 43 akcí s průměrnou účastí 27 osob. Nejčastěji se konaly přednášky, případně besedy, několikrát bylo náplní členské schůze sledování zajímavého videozáznamu s výkladem, uskutečnily se bohatě navštívené výlety. Uvedených akcí  se v roce  2007 zúčastnilo celkem 1 169 osob, což je nejvyšší počet v historii společnosti. Ze zmíněného počtu účastníků bylo 941 členů společnosti a 228 zájemců z řad veřejnosti, což je neklamný důkaz, že je o naši činnost stále větší zájem. Pro zajímavost uvádím, že např. v roce 2005 se našich akcí zúčastnilo 94 nečlenů.

Nejnavštěvovanější přednášky v 1. pololetí byly Hrdelní tresty na Křižanovsku v podání ing. Karla Hromka ( 37 posluchačů ), Výstup na Triglav s Mgr. Tomášem Fialou (36 posluchačů), Spojené Arabské Emiráty s ing. Jaroslavem Pazderou (36 posluchačů), Mlynáři a mlýny na Velkomeziříčsku s Vladimírem Makovským (34 posluchačů), Výpisky  velkomezeříčských kronik s Josefem Jašou (32 posluchačů). Nejúspěšnější přednášky 2. pololetí byly: Arktida v podání prof. Josefa Fialy (38 posluchačů), Plavba plachetnicí kolem světa s Ivanem Orlem (35 posluchačů), Psaní rodinné kroniky s Danou Michalovou (33 posluchačů) a Nedopovězené příběhy s Mgr. Dieterem Schaltnerem. Nejnavštívenější přednáška roku byla Rod pánů z Pernštejna, kterou prezentoval JUDr. Jaromír Karmazín a přišlo si ji poslechnout  40 osob.

Z uskutečněných výletů dobře hodnotím už tradičně závěrečnou akci 1. pololetí—výlet do Vanče k panu Dobrovolnému a návštěvy u spřátelené společnosti v Lukách nad Jihlavou, kde se nám vždy dostává  báječného přijetí. Zásluhou p. Křečka a p. Makovského jsme navázali vztahy s nově vzniklou historickou společností v Náměšti nad Oslavou.

Významnou část naší činnosti tvoří publikace. Naším nejpilnějším členem je už po léta pan Vladimír Makovský. V roce 2007 vydal další pokračování úspěšného cyklu Mlýny a mlynáři na Velkomeziříčsku. Náklad se dobře prodává na několika místech i mimo naše město, což dokazuje, že veřejnost si tyto publikace velmi oblíbila. Významným autorským počinem pana Karla Křečka je rozsáhlá publikace s názvem Netín. Velmi kladný ohlas má u obyvatel obce a širokého okolí. Také Mgr. Oldřich Hnízdil rozšířil své dílo o publikaci  o obci Černá. Naše členka PhDr. Marie Ripperová vydala didakticky hodnotnou knížečku o historii našeho města pro malé čtenáře. Sborník přednášek č.2 se rovněž prodává na třech místech našeho města. Všem našim publikujícím členům patří uznání a obdiv za jejich pracovitost, vytrvalost, pečlivost, systematičnost a schopnost dotahovat věci do konce, za neúnavnost, s jakou hledali a nacházeli v pramenech a u pamětníků a v neposlední řadě za úžasnou skromnost.

Naše společnost a potažmo naše město prožilo v roce 2007 dvě mimořádné události. Tou první byl červnový  Evropský festival filosofie, který byl krokem do neznáma, ale organizátorům, k nimž patřila i moje maličkost, se po neuvěřitelném úsilí povedl. Třídenního maratonu se zúčastnily desítky a stovky posluchačů, kterým skutečně bylo co nabídnout. Naše pozvání přijali významní evropští a čeští filosofové, architekti, literáti. Mně osobně udělalo obrovskou radost, že jsme se setkali ponejvíce s pozitivní zpětnou vazbou nejen od posluchačů, k nimž patřila řada členů naší společnosti, ale i od samotných aktivních účastníků festivalu. Cožpak nejsou překrásné , oduševnělé a mnohdy málo využité prostory Špitálku, bývalého luteránského gymnázia, vnitřního nádvoří zámku, auly gymnázia a zámeckého parku jako stvořené pro letní setkání kultivovaných lidí, jež spojuje touha po hledání odpovědí o smyslu světa, lidského života a snažení a nebo jen prostá radost ze smysluplného naplnění? Nejvíce mě těší, že myšlenka festivalu nezapadne a že se zřejmě stane v našem městě tradicí.

Druhou významnou událostí byly krásné patnácté narozeniny naší společnosti. Za přítomnosti nejen současných, ale i bývalých a zakládajících členů společnosti a vzácných hostů jsme bilancovali, hodnotili a vzpomínali. Naplňuje mě radostí, že se naše činnost setkává s tak dobrý ohlasem, že společnost dobře pracuje, je životaschopná a neustále se nám rozvíjí a obohacuje. O nové členy, nové přednášející, novou náplň včetně aktuálního plánu přednášek na dané pololetí. Tyto informace jsou k dispozici nejen na internetových stránkách Jupiter clubu (www.jupiterclub.cz), ale i na stránkách města (www.mestovm.cz). V letošním roce bych stávající internetové informace ráda obohatila fotografiemi z některých našich akcí. Pokud jde o vnitřní život naší společnosti, v roce 2007 oslavilo několik našich členů životní jubileum. Nejzajímavější částí těchto setkání byly vzpomínky jubilantů, které byly velmi zajímavé a pro mnohé z nás odhalily méně známou stránku osobnosti našich kolegů. Pan Jaša sestavil z jejich vzpomínek jako už tradičně malý sborník. Děkujeme. Už teď bych chtěla poznamenat, že i v roce 2008 oslaví několik našich členů kulatiny a věřím, že jejich vzpomínky a životní postřehy budou stejně zajímavé a poutavé jako ty v loňském roce.

Co se týká mě osobně, prožila jsem náročný, ale krásný rok naplněný především usilovnou prací v mojí profesi, účastí na zajímavých, ale  časově náročných školeních a seminářích, prací pro Okresní sdružení Lékárnické komory, což myslím dostatečně vysvětluje, že na akcích Vlastivědné a genealogické společnosti jste mě neviděli tak často, jak jste byli zvyklí. Musím bohužel konstatovat, že podobné pocity má i moje rodina. A tak bych ráda vyjádřila dík za pochopení  a za trpělivost všem. Děkuji též za milé projevy vaší přízně, kdekoliv se potkáme.

Panu starostovi a ostatním hostům děkuji za čas, který nám dnes věnovali, vedení Jupiter clubu  děkuji za všestrannou celoroční podporu, zaměstnancům Jupiter clubu děkuji za ochotu a pomoc, zejména panu řediteli Mgr. Dufkovi za vstřícnost při vydávání publikací, panu Jiřímu Kubišovi děkuji za výborné technické zajištění našich akcí, Městskému úřadu za finanční a morální podporu.

Závěrem mi dovolte vyslovit zvláštní poděkování našemu zakládajícímu členovi panu Vladimíru Makovskému za neúnavnou badatelskou a publikační práci a šíření dobrého jména naší společnosti, paní jednatelce Olze Fikarové za svědomitou a trpělivou práci pro společnost, panu Josefu Jašovi děkuji za záznamy přednášek a pečlivé vedení alba fotografií a kroniky, panu Michalovi za fotografické služby a vedení knihovny. Srdečný dík patří všem přednášejícím, jak externím, tak z našich řad, dále panu místopředsedovi Mgr. Hnízdilovi za to, jak mě dobře zastupuje v mojí časté nepřítomnosti a za zajišťování hojného počtu kvalitních přednášejících, všem členům výboru za práci pro společnost, organizátorům výletů a řidičům za ochotu, všem členům společnosti za starost jeden o druhého, členům starajícím se o občerstvení za jejich výborný servis a vám všem za pozornost.

                                  PharmDr. Helena Švecová

V diskuzi vystoupili: starosta města Ing. Fr. Bradáč, ředitel JC Mgr. Milan Dufek, předsedkyně VGS PharmDr. Helena Švecová, Ing.A. Dvořák, Vladimír Makovský, Dr. Martin Štindl, Olga Fikarová

Jmenovaní vystoupili se zdravicemi, zhodnotili činnost VGS a hovořili ke zlepšení práce společnosti v r. 2008.